POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

DEFINICJE

 1. DUOS –Renata Gembiak-Binkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pn. DUOS Renata Gembiak-Binkiewicz z siedzibą: ul. Marcinkowskiego 12/21, 64-630 Ryczywół, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7631267791, REGON 383329418, adres poczty elektronicznej: biuro@duos-doradztwo.com, kontakt telefoniczny +48 510 250 314.
 2. Strona –platforma internetowa funkcjonująca w domenie duos-doradztwo.com.
 3. Klient –(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej.
 4. Usługa elektroniczna –usługa świadczona drogą elektroniczną przez DUOS na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Renata Gembiak-Binkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pn. DUOS Renata Gembiak-Binkiewicz z siedzibą: ul. Marcinkowskiego 12/21, 64-630 Ryczywół, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7631267791, REGON 383329418.

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH
W czasie obecności użytkownika lub Klienta na Stronie, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych, użytkownik lub Klient może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danej Usługi elektronicznej, z której użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania Usługi elektronicznej.
Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione DUOS. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Strony. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Strony.
Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez DUOS w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Strony. Wszelkie działania DUOS podlegają przepisom prawa polskiego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Klienta Strony przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej oraz do 6 lat od rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH
Każdy użytkownik lub Klient Strony w celu skorzystania z Usług elektronicznych dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi elektronicznej. Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania z Usługi elektronicznej każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Każdy użytkownik lub Klient Strony ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia poprzez kontakt z DUOS. W przypadku kontaktu z DUOS, ze względów bezpieczeństwa zostaje przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
Szanując prawo użytkowników oraz Klientów DUOS pragnie poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie jako „prawo do bycia zapomnianym”. DUOS jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych. Jeśli realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez DUOS, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane. Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściwej osoby.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
DUOS oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Strony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Strony przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Każdemu naszemu Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez DUOS w przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, skontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

COOKIES
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co bezpośrednio wpływa na ulepszanie jej struktury i zawartości.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników Strony podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwa stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce użytkownika;
  7. informacje o adresie IP użytkownika;
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. DUOS udostępnia Klientom na Stronie następujące Usługi elektroniczne:
 2. Formularz kontaktowy – formularz udostępniony na Stronie, usługa udostępniona przez DUOS nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania przez użytkownika lub Klienta dotyczącego oferty oraz treści udostępnionych na Stronie. Złożenie zapytania poprzez Formularz kontaktowy jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa, udostępnioną na Stronie. Korzystając z Formularza kontaktowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Newsletter – usługa polegająca na cyklicznym otrzymywaniu wiadomości elektronicznych, świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Wyrażenie chęci skorzystania z usługi może nastąpić w dowolnym momencie, podczas przeglądania przez Klienta zawartości Strony poprzez wprowadzenie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) w miejscu do tego wyznaczonym oraz zatwierdzenie przyciskiem „Zapisz”. W ten sposób Klient zostaje zapisany do listy subskrybentów usługi Newsletter. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do DUOS, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doradztwo-duos.com lub też pisemnie na adres: DUOS Renata Gembiak-Binkiewicz, ul. Marcinkowskiego 12/21, 64-630 Ryczywół lub też poprzez odnośnik (kliknięcie w odnośnik) umieszczony w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej za pośrednictwem usługi Newsletter. Skorzystanie z usługi Newsletter, tj. prawidłowe zapisanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta do listy subskrybentów daje prawo do otrzymywania informacji: reklamowych, promocyjnych, informacyjnych w zakresie funkcjonowania DUOS i Strony. Klient korzystając z Usługi elektronicznej Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie treści określonych w zdaniu poprzednim.
 4. DUOS oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 poz. 1204 z późn. zm.) oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.
 5. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się DUOS: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej DUOS oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez DUOS Klient ma prawo składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doradztwo-duos.com lub też pisemnie na adres: DUOS Renata Gembiak-Binkiewicz, ul. Marcinkowskiego 12/21, 64-630 Ryczywół.
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez DUOS. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez DUOS następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w sklepie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

KONTAKT
DUOS zapewnia użytkownikom Strony możliwość kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doradztwo-duos.com lub też pisemnie na adres: DUOS Renata Gembiak-Binkiewicz, ul. Marcinkowskiego 12/21, 64-630 Ryczywół.
DUOS zapewnia również możliwość kontaktu w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@doradztwo-duos.com lub też pisemnie na adres: DUOS Renata Gembiak-Binkiewicz, ul. Marcinkowskiego 12/21, 64-630 Ryczywół